อบรมหลักสูตร การสอบเทียบ pH Meter Calibration (28 สิงหาคม 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การสอบเทียบ pH Meter Calibration” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยนางปทุมพร  รอดเรืองธรรม นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี และนายธวัชชัย  โลกะนัง นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบเทียบและประเมินค่าความไม่นอนของการวัดจากเครื่องวัดความชื้นในอากาศได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี