โครงการอบรม เรื่อง การตีความข้อกำาหนด ISO 9001:2015 และ การตรวจติดตามภายใน (Introduction & Internal Auditor) (1-3 กันยายน 2563)

 

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการอบรมเรื่อง การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตรวจติดตามภายใน (Introduction & Internal Auditor) บรรยายให้ความรู้โดยนางสาวภัคณอร  ภัครักสรธนาภา หัวหน้าวิทยากร ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงาน-ลูกจ้างใหม่ (ทั้งสายเทคนิค และสายสนับสนุน) รวมถึงผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้เข้าใจในระบบ ISO 9001:2015 และสามารถทำการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  เพื่อจะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี