การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว รุ่น 2 ( 8-9 กันยายน 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว รุ่น 2” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.ธีรารักษ์ ชินารักษ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับค่า Correction และค่าความไม่แน่นอนของการวัด สามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลโดยใช้วิธี Master meter เป็นวิธีมาตรฐาน รวมทั้งยังนำใบรายงานผลสอบเทียบไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเลือกใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลได้อย่างเหมาะสม ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี

วันที่ 9 กันยายน 2563 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอัตราการไหล