อบรม การสอบเทียบเครื่อง Vibration Meter ( 8-9 กันยายน 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่อง Vibration Meter” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย นาย ไพโรจน์ รัตนางกูร หัวหน้ากลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน และนางสาว อริญชยา พันธุ์พำนัก นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงโครงสร้าง องค์ประกอบของเครื่องวัดการสั่นสะเทือนรวมทั้งมาตรฐานการสอบเทียบ สามารถสอบเทียบเครื่องวัดการสั่นสะเทือนและรายงานผลการสอบเทียบในใบรายผลได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี

วันที่ 9 กันยายน 2563 ภาคปฏิบัติ