อบรม การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 2 (10-11 กันยายน 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 2” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ฝ่ายมาตรวิทยามิติ และดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยมีวัตถุประสงค์ได้เข้าใจรายละเอียดต่างๆ ในใบรายงานผลการสอบเทียบ สามารถประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบในการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งมีทักษะในการประยุกต์ใช้ใบรายงานการสอบเทียบได้ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี