4 องค์กร จับมือลงนาม MoU เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทย (14 กันยายน 2563)

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. นายมรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร, รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทยระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ ของทั้งสี่หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างบุคลากร ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีนวัตกรรมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ณ ห้องประชุมกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ชั้น 5 ในโอกาสนี้ ผู้บริหารได้ร่วมพิธีเปิดป้ายและเยี่ยมชม “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย” ณ ห้องประชุมกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ชั้น 3 และ 4  อาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร