รพ.ธัญญารักษ์ สงขลา และมว.ร่วมจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาความถูกต้องเครื่องมือวัดทางการแพทย์ จังหวัดสงขลา (24-28 สิงหาคม 2563)

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้ร่วมกันจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาความถูกต้องเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาความถูกต้องเครื่องมือวัดทางการแพทย์ จังหวัดสงขลา”  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสำรวจความถูกต้องเครื่องมือวัดและทดสอบทางการแพทย์ ได้ทำการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และยังสอบเทียบ ทวนสอบและทดสอบ เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ โดยผู้เข้าอบรมในแต่ละหัวข้อจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบการอบรม ณ  ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาล ธัญญารักษ์ สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา