มว. จัดประชุม วิชาการด้านมาตรวิทยาทางการแพทย์ (16 กันยายน 2563)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการบ่มเพาะและให้การรับรองความสามารถทางวิชาการด้านมาตรวิทยาทางการแพทย์  ซึ่งเป็นโครงการย่อยหนึ่งในโครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและบริการการแพทย์ไทยด้วยมาตรฐานการวัด  ตามที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติ  เนื่องจากการระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านมาตรฐานการวัดและวิธีการวัดมาตรฐานของประเทศ  เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการวัดทางการแพทย์หรือมาตรวิทยาทางการแพทย์ให้กับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของไทย  จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว  เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแก่ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาทางการแพทย์  ให้การสนับสนุนและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดทางการแพทย์  ถ่ายทอดและส่งเสริมให้ใช้วิธีการวัดมาตรฐานที่ มว. ได้จัดทำขึ้น  ตรวจประเมินและรับรองความสามารถทางวิชาการ รวมถึงจัดการเปรียบเทียบผลการวัด  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ยื่นขอการรับรอง ISO 17025  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้และยอมรับ  รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองวิศวกรรมการแพทย์ต่อไป ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี