อบรม การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (24-25 กันยายน 2563)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรม การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (Research Impact Assessment Training Program) บรรยายให้ความรู้พนักงาน มว. สายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ-ระดับชำนาญการพิเศษ  โดย รศ.ดร.สุวรรณา  ประณีตวตกุล  ผศ.ดร.กัมปนาท  วิจิตรศรีกมล  ดร.นภสม  สินเพิ่มสุขสกุล จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์ จากสถาบันคลังสมองของชาติ  วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการประเมินผลกระทบที่เกิดจากแผนงาน/โครงการวิจัย  รวมถึงแนวทางการออกแบบการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยได้  พร้อมทั้งมีแนวทางในการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย  และมีเกณฑ์ตัดสินใจในการเลือกโครงการวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคม  รวมทั้งนำผลการประเมินของโครงการวิจัยที่ดำเนินการ มาปรับปรุงแนวทางในการดำเนินการวิจัยได้  ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้คือ ได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการ หรือแผนงานวิจัย  มีข้อมูลย้อนกลับ  ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินงานของโครงการวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนำความรู้ไปบริหารจัดการโครงการและงานวิจัยได้  รวมถึงออกแบบการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถสร้างคำถามและสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลได้  และทำให้ทราบว่า โครงการวิจัยได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วึ่งจำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในการตัดสินใจ ในการสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีประสิทธิผล ให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี

อบรม (ต่อ) วันที่ 25 กันยายน 2563