ระบบ In-line measurement เพื่อการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ (23 กันยายน 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “ระบบ In-line measurement เพื่อการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ และดร.นรินทร์ จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการ และปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต่อการประยุกต์ใช้ระบบการวัดแบบ ระบบ In-line เพื่อการควบคุมคุณภาพที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และสอบกลับได้ตามหลักมาตรวิทยา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จ.กรุงเทพมหานคร