“ครู” คือผู้ที่สอนความเป็นคนให้กับเรา บัณฑิตที่มีคุณภาพควรใช้ชีวิต ใช้เวลาให้มีค่าและมองให้ครบทุกมิติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 กันยายน 2563