องค์การสุรา เยี่ยมชม มว. (29 กันยายน 2563)

ดร.จรัญ  ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ให้การต้อนรับนายสมควร  จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพของสถาบัน    โดยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพียงรายเดียวในประเทศไทย และมีความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ให้เป็นเกรดวัสดุอ้างอิง (Reference Material) สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและทดสอบ  ซึ่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงภายใต้ชื่อทางการค้า “TRM” (Thailand Reference Material) โดยฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  กระบวนการผลิต เป็นไปตามข้อกำหนด ISO guide 34 : General requirements for the competence of reference material producer TRM มีคุณสมบัติที่มีความสามารถสอบกลับได้ (Traceable) ผ่านการเปรียบเทียบความสามารถการวัดกับห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ยังรวมถึงการเข้าศึกษาดูงาน และหารือความร่วมมือที่อาจมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี