มว.จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 (5 ตุลาคม 2563)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยได้จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม   เจ้าหน้าที่ของรัฐ”จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายบัณฑิต ศรีอมร คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   ต่อด้วย กิจกรรมการระดมสมอง “การศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร การทำงานเป็นทีม การเสียสละเพื่อส่วนรวม และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดกาญจนบุรี