กิจกรรมจิตอาสา มาตรวิทยาสู่สังคม (6 ตุลาคม 2563)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจัดกิจกรรมจิตอาสามาตรวิทยาสู่สังคม  นำโดยนางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน มว. ร่วมจัดกิจกรรม แบ่งปันความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านมาตรวิทยาแบบเข้าใจง่ายให้แก่น้องๆ เยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย  โดยการให้ความรู้เรื่องระบบหน่วยระหว่างประเทศ      (เอสไอ) ทั้ง 7 หน่วย ผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ แสง สี และการมองเห็น การสร้างความเข้าใจด้านการวัดความยาว การชั่งน้ำหนัก เสียงและความดังของเสียง ไฟฟ้าพาเพลิน และการทดลองหาค่าความหวานในเครื่องดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้พนักงานและผู้บริหาร มว.ยังร่วมแบ่งปันน้ำใจ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงินสมทบ พร้อมอุปกรณ์การเรียน การสอน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับโรงเรียน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย จังหวัดกาญจนบุรี