“เราไม่ควรผลิตบัณฑิตที่มีเพียงความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย” (5 ตุลาคม 2563)

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กล่าวไว้ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563