รับเสด็จในหลวง เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญเนื่องในวันวิสาขบูชา (14 ตุลาคม 2563)

คณะบุคลากร อว. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญแก่พระภิกษุสารเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 โดยในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรได้รับการตั้งเปรียญธรรม 363 รูป สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค 63 รูป เปรียญธรรม 6 ประโยค 300 รูป  พิธีตั้งเปรียญธรรม เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ ทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุและสามเณรที่มีความรู้ ความสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง  โดยการสอบบาลีสนามหลวง  เป็นการสอบที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์  เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ตามโบราณราชประเพณี  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาของคณะสงฆ์ในทุกปี  อันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปอีกด้วย  ในการนี้พนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ บริเวณแยกมิสกวัน ถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก เส้นทางเสด็จฯ จากพระลานพระราชวังดุสิต ถึงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ