“ประเทศไทยมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดนิ่ง ปรับตัวได้โดยไม่พึ่งต่างประเทศ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสมดุล” (15 ตุลาคม 2563)

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กล่าวไว้ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563