โครงการ อว. อาสาปลูกป่าชายเลน (16 ตุลาคม 2563)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) จัดกิจกรรม โครงการ อว. อาสาปลูกป่าชายเลน  ในการนี้ นายเอกรัฐ อินทรแย้ม พนักงานกฎหมาย และ นางสาววัลลภา วรรณวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานด้านจิตอาสาพระราชทานของ อว. ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม  สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน  รวมถึงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มคนรักษ์คลองโคน” ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม