พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย (19 ตุลาคม 2563)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2563  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันเทคโนโลยีของไทย ณ บริเวณล้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่หก กรุงเทพฯ