อบรม ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 (19-20 ตุลาคม 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรประจำปี หัวข้อ “ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบมาตรวิทยาและโครงการพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เห็นความสำคัญของการวัดที่ถูกต้องและการสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยา เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนและข้อกำหนด ที่ว่าด้วยความถูกต้องของเครื่องมือวัดและการสอบกลับเชิงมาตรวิทยาตามมาตรฐาน ISO 17025 ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 อีกทั้งยังสามารถจัดการระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดได้อีกด้วย ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี