“ขอให้เรารู้จัก “คิดแบบส่งเสริม” นำความรู้ความสามารถของเพื่อนมาช่วยเสริมและเติมเต็มงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด” (19 ตุลาคม 2563)

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กล่าวไว้ในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563