อบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) (21-22 ตุลาคม 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี หัวข้อ “อบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E)” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและอุตสาหกรรม โดยนายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกลและนางสาวปณัฐดา ปานเพ็ชร นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ไปปฏิบัติใช้งานจริง  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี