มว. จัดอบรม การบริหารโครงการ รุ่น 2 (21-22 ตุลาคม 2563)

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management) ให้แก่พนักงาน มว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการในการบริหาร และการจัดการตามวงจรโครงการ กำหนดโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบัน  หลักการในการตัดสินใจในการคัดเลือกและอนุมัติงบประมาณโครงการ การวางระบบการจัดการโครงการ การติดตาม การควบคุม และการประเมินผลได้  รวมถึงสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการ การบริหารโครงการ และประเมินโครงการได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี