“เราต้องรู้ว่า อะไรทำไม่ได้ อะไรเป็นไปไม่ได้ และอย่าเสียเวลาเสียพลังไปกับเรื่องเหล่านั้นมากนัก แต่จงทุ่มเททำอะไรที่เป็นไปได้และสิ่งนั้นควรทำ” (26 ตุลาคม 2563)

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กล่าวไว้ในการพบปะผู้นำนักศึกษา ในกิจกรรม “นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่”
(Young TH Leader & Innovator’s Club) ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563