อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับเครื่องมือแพทย์” (16-17 พฤศจิกายน 2563)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานและวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “การประเมินความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับเครื่องมือแพทย์”  ภายใต้โครงการบ่มเพาะและให้การรับรองความสามารถทางวิชาการด้านมาตรวิทยาทางการแพทย์  ซึ่งเป็นโครงการย่อยหนึ่งในโครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและบริการการแพทย์ด้วยมาตรฐานการวัด โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านมาตรวิทยา และวิธีการวัดมาตรฐานของประเทศ  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการวัดทางการแพทย์ หรือมาตรวิทยาทางการแพทย์ให้กับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของไทย  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 นั้นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ของไทย  ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี