การประชุมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของ สป.อว. (12 พฤศจิกายน 2563)

กลุ่มงานสื่อสารองค์การ (วิเทศสัมพันธ์) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดการประชุมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน และโครงการผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2564 โดยเรืออากาศโท อุทัย นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสวามิตรี พรหมยศ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ๓ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สม.สป.อว.) เป็นวิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้ตรงเป้าหมายและตอบโจทย์  ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนักมาตรวิทยาจากฝ่ายต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้ารับฟังรายละเอียดและสร้างความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเพื่อขอรับการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ในแต่ละปีที่ผ่านมา กลุ่มงานสื่อการองค์การ (วิเทศสัมพันธ์) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ส่งข้อเสนอโครงการและได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการระหว่างประเทศ เพื่อการเดินทางลงพื้นที่จริง และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนและในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นสูงแก่ภูมิภาค และเสริมบทบาทการเป็นผู้นำการพัฒนาความร่วมมือด้านมาตรวิทยาระดับอาเซียนและระดับโลก