” “ราชประศาสนศาสตร์” ซึ่งมากกว่า พระราชกรณียกิจ หรือพระราชกุศล”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กล่าวไว้ในการตรวจเยี่ยมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563