อบรม การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบไฟฟ้า (21-23 ธันวาคม 2563)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 63 ภายใต้หัวข้อ การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยนายอดิเทพ  จ่างอ่อน และนายกองศักดิ์  ทองบุญ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบเทียบ Calibrator ทั้งโดยวิธีการเปรียบเทียบโดยตรงกับ 8-1/2 digit ของ Digital Multimeter ทุกฟังก์ชั่น และ วิธีการเปรียบเทียบโดยตรงกับมาตรฐานที่มีค่าความถูกต้องที่สูงกว่าในแต่ละฟังกชั่นได้  รวมทั้งรู้เทคนิคการวัด ผลกระทบต่อการวัด สามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด เขียนขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibration Procedure) ได้อย่างถูกต้อง และสามารถอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบได้อีกด้วย  ณ อาคารมาตรธำรง และอาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี