มว. – องค์การสุรา ผนึกกำลัง หนุนตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ ยกระดับความน่าเชื่อถือสู่สากล (25 ธันวาคม 2563)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ระบบมาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ อาคารมาตรธำรง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมี นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสุรา และนางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  เป็นผู้ลงนาม โดยทั้งสองหน่วยงานร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาและใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Materials, CRMs) เพื่อการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ รวมทั้งกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และการยอมรับ แอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ผลิตจากองค์การสุรา ทั้งในประเทศและในระดับสากล

 

นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสุรา กล่าวว่า “ทางองค์การสุรามีความยินดี และพร้อมที่จะทำหน้าที่ให้ความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยา ในการผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการทดสอบคุณภาพ รวมทั้งจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ให้กับห้องทดสอบอีกด้วย…. เรายินดีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ ในประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป”

 

ด้านผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นางอัฉรา เจริญสุข กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของสถาบันมาตรวิทยาพร้อมที่จะสนับสนุนบุคลลากรและงบประมาณในการผลิตวัสดุอ้างอิงในการตรวจสอบ รวมไปถึงจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญของห้องปฎิบัติการ จัดอบรมบุคลลากรในโครงการ และพัฒนาวัสดุอ้างอิง สารมาตรฐาน สำหรับการวัดรายการที่จำเป็น เพื่อให้การวัดผลนั้นออกมามีประสิทธิภาพที่สุด และเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือนี้จะส่งผลดีและยกระดับแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศ ได้เป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ”