อบรม หลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (22-23 ธันวาคม 2563)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตร “มาตรวิทยาเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์” บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “มาตรวิทยากับระบบคุณภาพ” โดยนางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. หัวข้อ “มาตรวิทยาและการจัดการเครื่องมือวัด” โดย ดร.ชัยวัฒน์  เจษฎาจินต์ หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง และหัวข้อ “ความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น” โดย ดร.นฤดม  นวลขาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดงานกิจกรรมอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา