มว. ลงนามบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยพะเยา “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา” (24 ธันวาคม 2563)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วย นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้แก่นิสิต บุคลากร บุคลากรภายนอกที่มีความสนใจ  และยังรวมถึงการร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม  รวมทั้งยังร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมในการลงนามดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา