“เราจะใช้วิกฤตโควิด 19 นี้ เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัย ในการทำงานให้ประเทศ……”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กล่าวไว้ในการประชุมเชิงนโยบายเรื่อง “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ”

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน
ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.ศรีอยุธยา