สัมมนาวิชาการ “มาตรวิทยาเพื่อการควบคุมคุณภาพ” (14-15 มกราคม 2564)

ฝ่ายมาตรวิทยามิติ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “มาตรวิทยาเพื่อการควบคุมคุณภาพ” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยามิติ  โดยในวันแรกของการสัมมนา จะบรรยายในหัวข้อ มาตรวิทยาเบื้องต้น ลักษณะเฉพาะของเกจบล็อกตามมาตรฐาน ISO 3650 หลักการเลือกใช้งานและบำรุงรักษาเกจบล็อก  และการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ตามมาตรฐาน บรรยายโดย นายศมน  เพี้ยงบางยาง ส่วนในวันที่สองจะบรรยายในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T บรรยายโดย ดร.ธรรมรัตน์  สมทอง และในหัวข้อ หลักการวิเคราะห์และประมวลผลการวัดค่าความแข็ง (Hardness) บรรยายโดย ดร.กิตติสัณห์  มงคลสุทธิรัตน์  วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้เน้นเนื้อหาการประชาสัมพันธ์แผนงานพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ด้านมาตรวิทยา  ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสัมมนาแบบออนไลน์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 141 คน ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี

คลิปวิดีโอการสัมมนาในครั้งนี้ะจะทำการโพสที่ FB:http://www.face.com/sme.nimt  โดยจะทำการโพสหลังจากจบการสัมมนา  ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามช่องทางดังกล่าว

วันที่ 14 มกราคม 2564

วันที่ 15 มกราคม 2564