อบรม การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (15-16 กุมภาพันธ์ 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีในหัวข้อ “การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย นายวิรุณ  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล นางสาวปณัฐดา  ปานเพ็ชร นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  โดยมีเนื้อหาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการเตรียมตัวและการปฏิบัติที่ดีเมื่อถูกตรวจติดตาม ขอบข่ายการตรวจติดตามและการวางแผนตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี