อบรม การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี(EMU) (17-19 กุมภาพันธ์ 2564)

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี”  ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน  บรรยายให้ความรู้โดย ดร.กิตติยา  เชียร์แมน  หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญและกระบวนการของ Measurement Uncertainty ในการวัดทางเคมี และสามารถบอกหลักการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานของตนได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี