อบรม การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ (22-23 กุมภาพันธ์ 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจรายละเอียดต่างๆ ในใบรายงานผลการสอบเทียบ สามารถประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบในการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งมีทักษะในการประยุกต์ใช้ใบรายงานการสอบเทียบได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี