มาตรวิทยามิติ จัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยมาตรวิทยา (17 กุมภาพันธ์ 2564)

ฝ่ายมาตรวิทยามิติ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนของกิจกรรม ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา  จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการในหัวข้อ “การเลือกใช้เครื่องมือวัดความดันในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิต และการทวนสอบผลการสอบเทียบ” บรรยายให้ความรู้โดย นายลิขิต  ใสหนู หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เป็นการบรรยายวิชาการแบบออนไลน์สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี