โครงการบ่มเพาะฯ จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ การสอบเทียบเครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (22-23 กุมภาพันธ์ 2564)

โครงการบ่มเพาะและให้การรับรองความสามารถทางวิชาการด้านมาตรวิทยาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นโครงการย่อยหนึ่งในโครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานการวัด จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของไทย โดย นางสาวิตรี  ศรีสัจจารักษ์ นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ  กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแก่ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาทางการแพทย์ ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี