สถาบันมาตรวิทยาฯ จัดทีมนักมาตรวิทยาอุณหภูมิ สร้างความเชื่อมั่นของคลังเก็บวัคซีน กรมควบคุมโรค (19-22 กุมภาพันธ์ 2564)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมมือกันสร้างความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิภายในคลังเก็บ เพื่อต้อนรับการมาของวัคซีนซิโนแวค ประเทศจีน  ที่จะมาถึงในวันที่ 24 ก.พ. 64 จำนวน 2 แสนโดส จาก 2 ล้านโดส ที่รัฐบาลลงนามจัดหาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศ  โดย ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง มว. ได้จัดทีมผู้ชำนาญในการสร้างความน่าเชื่อมั่นของการเก็บรักษาวัคซีนของกรมควบคุมโรค สธ.  ด้วยการวัดอุณหภูมิในคลังเก็บวัคซีนขนาด (9 x 7) m. ช่วงอุณหภูมิจัดเก็บที่ (2 ถึง 8 ) oC ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิในการวัดที่มุ่งเน้นการจัดเก็บวัคซีนจากซิโนแวค เพื่อให้วัคซีนที่นำเข้ามามีความน่าเชื่อถือได้ในเรื่องการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะนำมาใช้งาน โดย ทีมผู้ชำนาญจาก มว. ใช้การตรวจสอบอุณหภูมิในคลังเก็บด้วยเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่สอบกลับได้ทางการวัดที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศ ด้วยหัววัดอุณหภูมิแบบไร้สาย (Wireless temp sensors) และ หัววัดอุณหภูมิแบบบันทึกผลอัตโนมัติ (Temperature Recorder) ตามระเบียบวิธีวัดของ WHO* ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี

* World Health Organization: WHO Technical Report Series, No. 992, Annex 5 Supplement 8