มว. ร่วม MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง (25-26 มีนาคม 2564)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านพุม่วง ตำบลวังเพลิง อำเภอโกสำโรง จังหวัดลพบุรี และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อ ส่งเสริมการแสดงออกของเด็กนักเรียนในเชิงความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังการไม่โกงให้กับบุคลากรและเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดี  ไม่ยอมรับการทุจริต เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน  โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม  และยังเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัด อว. ด้วย  ในการนี้นางสาวดารณี  คล้ายสีทอง พนักงานบัญชีและการเงินปฏิบัติการ และนางสาวชนาพร  เนาวบุตร พนักงานจัดซื้อ กลุ่มงานบญชีการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารกลาง จิตอาสาจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย