สถาบันมาตรฯ ติดอาวุธทางปัญญา…อบรมมาตรวิทยาออนไลน์ เสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานรับมือโควิด-19

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เสริมแกร่งทางปัญญาให้นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจงานด้านมาตรวิทยา เร่งพัฒนาหลักสูตรมาตรวิทยาให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ยืนยันไม่หยุดสร้างความรู้ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดอบรมออนไลน์ต่อเนื่อง หวังให้นักศึกษามีความรู้หลากหลาย ต่อยอดเพิ่มเติมจากตำราเรียน…สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์แบบครบวงจร

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หนึ่งในวิทยากรที่ได้ร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ได้กล่าวถึงการจัดอบรมด้านมาตรวิทยาในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ แบบ New Normal ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ไว้ว่า “มว. ได้ดำเนินโครงการ ความร่วมมือด้านมาตรวิทยากับภาคส่วนต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรวิทยามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศาสตร์ด้านมาตรวิทยาเป็นที่เข้าใจ พร้อมทั้งตระหนักในความสำคัญ และสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย” ทั้งนี้ภาคการศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ในการสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาและเพิ่มทักษะทางการวัดเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการในอนาคต  สถาบันจึงได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจำนวน 22 แห่งในการแทรกหลักสูตรมาตรวิทยาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันได้ปรับรูปแบบการสอนเป็นระบบออนไลน์ให้กับนิสิต นักศึกษา ล่าสุดได้ให้การอบรมแก่นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา  “ในหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม 2564 และ “หลักสูตรมาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์เคมี และนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์” แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ มว. ครั้งนี้จะมีส่วนให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่สำคัญในการประกอบอาชีพต่อไป ณ อาคารมาตรธำรง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี คลอง 5 จ.ปทุมธานี