อบรมออนไลน์ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025(E) รุ่น 4 (9-10 มิถุนายน 2564)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหัวข้อ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 4  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยนายวิรุณ  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และนางสาวปณัฐดา ปานเพ็ชร นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ไปปฏิบัติใช้งานจริง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี