มาตรวิทยาส่งมอบเครื่องมือทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเพิ่มศักยภาพ การทดสอบเครื่องมือวัดหน้างานในการคัดกรองและป้องกันผู้ติดเชื้อโควิด-19

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการประยุกต์ใช้มาตรวิทยาเพื่อการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19” โดยทีมนักมาตรวิทยาและผู้เชี่ยวชาญร่วมประดิษฐ์เครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Infrared Thermometer Tester) เพื่อส่งมอบความถูกต้องของการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายสู่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นด่านหน้าในการคัดกรองผู้มาใช้บริการงานทางด้านการแพทย์ ตามโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณะ ตั้งเป้าล็อตแรกส่งมอบ 20 เครื่องแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อช่วยยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19

โดยวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 : นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมส่งมอบ เครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Infrared Thermometer Tester) ที่ผ่านการรับรองค่าความถูกต้องแม่นยำแล้ว ให้กับผู้บริหารจาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี ผศ.อนุแสง  จิตสมเกษม  รองคณบดี คณะแพทยศาสต​ร์​วชิร​พยาบาล และน.ส.สมสกุล  บุญเกษม  หัวหน้างานเครื่องมือแพทย์ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องมือดังกล่าว  ณ อาคารผดุงมาตร มว. ซึ่งการส่งมอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Infrared Thermometer Tester) เป็นการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่ มว.ได้เคยให้ “บริการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส (Non Contact Infrared Thermometer) สำหรับสถานพยาบาลและหน่วยบริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งความสำเร็จในการประดิษฐ์เครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Infrared Thermometer Tester) นี้ ทำให้เราสามารถนำเครื่องมือทดสอบดังกล่าวไปใช้งานในภาคสนาม หรือจุดใช้งานได้โดยตรง เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัว เนื่องจากเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายถูกใช้งานในการคัดกรองในสถานที่ชุมชน สถานพยาบาล ตลอดเวลา จนไม่สามารถนำเครื่องมือมาสอบเทียบค่าความถูกต้องได้ทันเพราะไม่มีเครื่องมือทดแทน ซึ่งนับว่าเครื่องมือทดสอบหน้างานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความถูกต้องและความมั่นใจในผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย ที่จะเป็นตัวคัดกรองผู้ติดเชื้อออกจากคนปกติได้อีกทาง อีกทั้งยังเป็นการลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการส่งเครื่องมือมาสอบเทียบ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการของภาครัฐในการลดการติดต่อและการเดินทางเพื่อเว้นระยะห่าง ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บรรเทาลงได้ต่อไป