อบรมออนไลน์ การทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (21 กรกฎาคม 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.อ้อยใจ อ่องหร่าย นักมาตรวิทยาชำนาญการ  และนาย อมรเทพ ลี้เกรียงไกร นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการและข้อควรระวังในการใช้งานเทอโมมิเตอร์ชนิดต่างๆ สามารถเลือกใช้งานเทอร์โมมิเตอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน เข้าใจการสอบเทียบและการนำใบรับรองผลการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์ด้วย Ice point ได้ด้วย  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. จ.ปทุมธานี