อบรมออนไลน์ การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 (22-23 กรกฎาคม 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยนายมนต์ชัย  มิตรอารีย์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ และนายวิรุณ  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจมาตรวิทยาเบื้องต้นด้านมวล เข้าใจหลักการพื้นฐานของเครื่องชั่ง และจำแนกชนิดของเครื่องชั่งได้ สามารถบอกปัจจัยที่มีผลต่อการสอบเทียบเครื่องชั่งและวิธีการตรวจเช็คเครื่องชั่งประจำวันก่อนการใช้งาน บอกขั้นตอนและสอบเทียบเครื่องชั่งด้วยวิธี UKAS LAB 14 ได้ คำนวณและประเมินค่าความไม่แน่นอนผลการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ อีกทั้งยังออกและอ่านผลจากใบรับรองผลการสอบเทียบได้ด้วย  ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. จ.ปทุมธานี