สัมมนาวิชาการหัวข้อ ออกแบบระบบปรับอากาศในอาคารและห้องปฏิบัติการอย่างไร เพื่อรับมือโควิด 19 (9 สิงหาคม 2564)

ชมรมมาตรวิทยาการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “ออกแบบระบบปรับอากาศในอาคารและห้องปฏิบัติการอย่างไร เพื่อรับมือโควิด 19” จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แนวทางการออกแบบและปรับปรุงระบบปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการทดสอบ และอาคารสำนักงาน รวมถึงการออกแบบห้องความดันลบ เพื่อรับมือสถานะการโควิด 19 บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรม และผู้สนใจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา ซึ่งท่านเป็นวุฒิวิศวกรในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบปรับอากาศ  ระบายอากาศ และระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ ในอาคารและโรงงานต่างๆ มากว่า 30 ปี ท่านเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี พศ. 2523 รายวิชาที่ท่านสอนอยู่ส่วนมากคือรายวิชาการทำความเย็นและการปรับอากาศสำหรับนักศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 4 และรายวิชาการทำความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูงสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก  และท่านก็ยังได้รับเลือกจากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ให้เป็น วิศวกรปรับอากาศดีเด่นประจำปี 2560 อีกด้วย  การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ชมรมมาตรวิทยาการสั่นสะเทือน และเป็นการจัดแบบออนไลน์โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 300 คน ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี