อบรมออนไลน์หลักสูตร Giving Great Presentations in English (ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานในที่ประชุม)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีนโยบายให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งสถาบันมีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นจากผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานมาตรวิทยา และการประชุมทางวิชาการ ซึ่งมีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับต่างประเทศ พนักงานสายมาตรวิทยา  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีทักษะการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ประสานงานความร่วมมือ และดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ด้านมาตรวิทยาของสถาบัน

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง มว. จึงได้จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ Giving Great Presentations in English (ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานในที่ประชุม) ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และทุกๆ วันอังคาร คือ วันที่ 17 สิงหาคม 24 สิงหาคม 31 สิงหาคม และ 7 กันยายน 2564 ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของหลักสูตร  บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรจากศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นแบบออนไลน์ ให้แก่นักมาตรวิทยาของสถาบันจำนวน 25 ท่าน ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี