บรรยายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหัวข้อ นักโทษนอกเรือนจำ (16 สิงหาคม 2564)

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดบรรยายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหัวข้อ “นักโทษนอกเรือนจำ”  โดยพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบัน มีสุขภาพจิตที่มั่นคง มีแนวทาง ข้อคิดตามหลักศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร  การบรรยายดังกล่าวเป็นการบรรยายออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี