บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มว. (16 สิงหาคม 2564)

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์ เรื่อง “นโยบายและแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์” และการใช้ app K-My PVD (Online platform)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร/พนักงาน  ที่เป็นสมาชิกกองทุนอยู่แล้ว หรือกำลังตัดสินใจที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการใช้งาน application (ทั้งมือถือ / web browser) ให้มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตนเอง เช่น การติดตามผลการดำเนินงานกองทุน  ยอดเงินสะสม  การตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน  โดยประเมินความเสี่ยงก่อนการเปลี่ยนแผน เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล  สามารถเข้าถึงข้อมูล-รับรู้ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตลอดเวลา  บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรจาก หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  การบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว จัดขึ้นในแบบออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี