ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ (16-20 สิงหาคม 2564)

ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้จัดการระบบคุณภาพ มว. พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  นางสาวรัคณาวรรณ วงศ์พิทยาดิศัย นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพ ISO/IEC 17025  ร่วมประชุมการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 แบบระยะไกล (Remote assessment) โดยมีผู้ตรวจประเมินด้านระบบคุณภาพ (Quality Expert) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คือ คุณศิโรรัตน์  ทอนฮามแก้ว และผู้ตรวจประเมินด้านเทคนิคต่างประเทศ (ISO/IEC 17025) (Technical Expert) คือ Dr. Dai-Hyuk Yu จาก Korea Research Institute of Standards and Science, KRISS ประเทศเกาหลี และยังมี Dr. Myoung Sun Heo เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจประเมินในครั้งนี้อีกด้วย  การตรวจประเมินดังกล่าวจัดขึ้นในแบบออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี